Print Friendly

2383856خدمت رسانی به مردم از وظایف ذاتی همه مسئولان است وما اگرمفتخرو موفق به انجام خدمتی شویم منتی بر مردم نداریم علی ایحال متعاقب بیانیه ها و ادعانامه های پی درپی افراد مختلف در یکسال اخیر برای به حاشیه بردن مجموعه بزرگ و خدوم بهداشت و درمان شهرستان که اخیرا با واکنش غیر عرفی و عجولانه سرپرست سابق شبکه به مصاحبه تلویزیونی نماینده محترم مروم شریف شهرستان وارد فاز جدیدی گشته ناگزیریم به گوشه ای ازحقایق موجوداشاره نمائیم

قبل ازهرچیزی ذکراین نکته راواجب میدانیم که نیمه تمام ماندن برخی طرح هادریک دولت بادوران وکالت یک نماینده وتکمیل آنهادردوره بعدمساله تازه یاعجیبی نیست کمااینکه آب شرب گازرسانی ،دانشگاه آزادوبیمارستان امام (ره)قبل ازسال ۸۶به سرانجام رسیدند اما زحمت افتتاح آن ها به سال های بعد موکول شد.درهمین خصوص درمانگاه بیمارستان به استنادمدارک وعکس های موجودبه هنگام انتصاب دکتربابایی به سمت مدیریت شبکه بهداشت ودرمان پلدختردرخرداد۹۵حدود۲۰درصدپیشرفت فیزیکی داشته واکنون درشرف افتتاح می باشد.دراولین جلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی پس ازانتخاب دکترشیخ آزادی (که باحمایت نماینده سابق پلدخترمحقق شدووی درجلسه هیات رئیسه به نشانه احترام صندلی ریاست رابه نماینده محترم سپرد)دکتربابایی رئیس وقت شبکه ،سی تی اسکن رامطالبه جدی مردم پلدختردانست وخواهان تامین آن ازسوی دانشگاه علوم پزشکی گشت که نماینده سابق شهرستان درواکنش به درخواست وی اعلام نمود: سطل زباله برای شهر پلدختر واجب تر از سی تی اسکن است !پس ازاین اظهارنظر، خرید سی تی اسکن درآن دوره ازدستورکاردانشگاه علوم پزشکی خارج گردیدومعلوم نیست چراطی این مدت  طولانی مدیریت آقای کرموند سی تی اسکن تعیین تکلیف،واردشهرستان وراه اندازی نشدکه اکنون ازمصادره آن به نفع دیگران گلایه نماید.

photo_2017-08-02_20-47-25 photo_2017-08-02_20-47-31 photo_2017-08-02_20-47-32دربخشی ازواکنش سرپرست سابق شبکه به سخنان نماینده شهرستان ،باخودشیفتگی خاصی که درکلامش هویداست ،ایشان ابرازمیکندکه (به ناچاردرراستای شفاف سازی وتنویرافکارعمومی ونادیده گرفتن فعالیت های گذشته دردوحوزه قانونگذاری واجرایی وهمچنین زحمات مدیران متعهدومتخصص درچهارسال اخیر)

معلوم نیست چگونه کسی که بهنگام تصدی همزمان سرپرستی شبکه وریاست مرکزبهداشت (اردیبهشت ۹۳)دارای مدرک ناپیوسته کارشناسی والبته عنوان غیرواقعی مهندس بوده ودرطول مدیریتش صدمات جبران ناپذیری به بیت المال واردکرده (بخشی ازآنهادرمتن خواهدآمد)متخصص ومتعهدمحسوب می شودوپزشک تحصیلکرده دانشگاه اصفهان باکمترین حواشی مالی ومدیریتی غیرمتخصص وغیرمتعهدقلمدادمیگردد؟!

جناب کرموندمدعی شده که بیمارستان امام(ره)دربدوافتتاح  بابیشترین نواقص تحویل شده است معلوم نیست اگرچنین ادعایی صحت داردچرابیمارستان درآن مقطع درجه یک بوده است؟!بعلاوه خوب بودایشان اعلام می نمودنددرطول دوران مدیریتی خودچه تجهیزات سرمایه ای به بیمارستان اضافه نمودند!؟

در فرازی بیانات سرپرست سابق شبکه وی با انتقاد از اشاره نماینده شهرستان به شروع ۳۰ پروژه اجرایی شبکه  مدعی شده اندکه این پروژه هاتمامابازسازی ومرمت است وباانجام یکی ازچرخش های همیشگی خوددرنقش حمایت ازدولت تدبیروامیدظاهرشده ومدعی عدم نقش مدیریت جدیددرآنهاگشته است .

محض اطلاع وی مهمترین موارداین پروژ ه هاکه درخردادماه ۹۶کلنک زنی شده اندبازسازی نیستندوبرای اولین بارساخته می شوندکه ازجمله می توان به ساختمان جدید شبکه، ساختمان کد  ۲اورژانس ۱۱۵،مرکزجامع خدمات سلامت تخت چان،آزمایشگاه مرکزی شهرستان،آموزشگاه عالی سلامت،پایگاه ۱۱۵تنگ فنی و…..اشاره نمود.✅البته وی قبلا نشان داده که حتی دردوران مسئولیت هم اطلاع چندانی ازمجموعه ومحیط تحت امرنداردبه طوریکه یک روزدرپاعلم باوجودخانه بهداشت مبادرت به ساخت یک خانه بهداشت دیگردر۲۰متری آن وتحمیل هزینه ۹۰میلیون تومانی به بیت المال می نمایدو✅روزدیگردرپاسخ سوال وزیرتعدادتخت های دیالیزپلدختررا۲۶تخت یعنی حدود۴ونیم برابرظرفیت واقعی اعلام می داردوباعث خنده حضاروعصبانیت وزیرمی گردد!!!

رئس سابق مرکزبهداشت به تنویرافکارعمومی وافرادتحصیلکرده علاقه نشان داده!درحالی که حتما میداندکه افکارعمومی مسائل زیادی رادرباره دوران  مدیریت اونمی دانندمسائلی همچون:

عدم رفع معارض ازخانه بهداشت چم گردله به دلیل دو میلیون تومان بدهی وتبدیل آن خانه به کاهدانی وتحمیل بیش از۴۰ میلیون تومان به بیت المال برای بازسازی مجددآن

نزول بیمارستان امام (ره)ازرتبه یک قبل ازدوران مدیریت ایشان به رتبه ۲دردوران مدیریتش

برگشت یک میلیاردوششصودوشصت وچهارمیلیون تومان از اعتبارات بیمارستان امام(ره)

ماجرای سواستفاده ۸۰میلیون تومانی آشپزخانه بیمارستان به نفع افرادخاص!

عدم انجام هیچگونه اقدام موثری برای احقاق حقوق مردم معمولان وشبانه روزی کردن مرکزآن باوجوداین همه ادعای مدیریتی وپشتیبانی قانونگذارعضو کمیسیون تاثیرگذار!!!البته مسائل وحواشی فراوان دیگری نیزوجودداردومعلوم نیست چراسرپرست سابق بجای حل مسائل مالی اش که باعث مراجعه مکررطلبکاران وایجادمشکل برای ضامن های جعبه سازی گشته به فکریادآوری افتخارات خود در تلگرام افتاده است؟!

نیک میدانیم که عصبانیت وحاشیه سازی های برخی افرادصرفا به دلیل تلاش بی وقفه فرزندان این دیاردرشبکه بهداشت ودرمان ،توجه دولت تدبیروامیدبه حوزه سلامت شهرستان وحمایت های بی دریغ نماینده توانمندپلدخترومعمولان درمجلس شورای اسلامی می باشدوبه مردم عزیزاطمینان می دهیم که بانیروی مضاعف خدمت رسانی راهمچنان سرلوحه کارخویش قراردهیم.

درپایان گوشه ای ازخدمات مدیریت شبکه راطی حدودیکسال مدیریت خودکه درسایه توجهات حضرت ولی عصر(عج)همراهی وهمکاری پرسنل خدوم ،توجه مدیریت ارشددانشگاه علوم پزشکی لرستان ومعاونین وی ،حمایت دولتمروان تدبیروامیدوتعامل سازنده واستفاده ازظرفیت های بالای نماینده محترم شهرستان درخانه ملت امکان پذیرشده به اطلاع عموم می رسانیم:

۱_ صرف هزینه ای بالغ بریک میلیاردوپانصدمیلیون تومان دربخش های مختلف عمرانی وتجهیزاتی بیمارستان شامل :اورژانس،ساختمان مسکونی پزشکان،خرید۶دستگاه دی سی شوک ،خریدرادیولوژی دیحیتال،سرب زنی ساختمان سی تی اسکن،سردخانه امحا زباله عفونی،دوربین مداربسته،دستگاه u.p.s،خرید۴دستگاه جدیددیالیز و……

۲_ارتقابیمارستان ازسطح ۲به سطح یک کشوری

۳_اضافه نمودن ۳دستگاه آمبولانس بنزاسپرینتربه ظرفیت ۱۱۵ شهرستان

۴_راه اندازی کد۲اورژانس ۱۱۵

۵_تعمییروتجهیزآزمایشگاه مرکزمعمولان

۶_تعبیه وتجهیزاتاق هاری معمولان

۷_خریددستگاه رادیولوژی معمولان

۸_رد ادعای عوارض میلیاردی شهرداری پلدخترنسبت به بیمارستان امام(ره)باصرف ساعت هاکارکارشناسی وپیگیری مستمرمدیریتی.گفتنی اینکه ادعای مذکورمنتج به صدوررای ومسدودی حسابهای شبکه شده بود

۹_رفع معارض اززمین مرکزمعمولان

۱۰_راه اندازی سالن کنفرانس ستادوسالن همایش مرکزشهیدبهشتی بااعتباربالغ بر۷۰ میلون تومان

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدختر

اشتراک این خبر در :