وهاب کایدی، گفتارمابه گزارش پایگاه اطلاع رسانی” گفتار ما“، بيش از سه سال و سه ماه از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا مي گذرد، حالا بدون قلم فرسايي بيشتر و اينكه بخواهم همه چيز را من بگويم و شما بخوانيد؛ از شما مي خواهم كه فضاي آن روزهاي پلدختر را در آن انتخابات براي خود مجسم كنيد! بحث هاي قومي قبيله اي و تعصبات طايفه اي نقل محافل، قول هاي رنگارنگ و بعضاً خارج از قاعده و قالب شورا در ميان تب و تاب، شور و حرارت، خلاصه همه سرشار از حس مسئوليت پذيري! مسئوليت پذيري در قبال شهر و مشكلات آن و خدا را صد هزار مرتبه شكر همگي با گوني گوني بروشور و بسته هاي تبليغاتي مشكلات شهر و ديارمان را حل مي كردند، البته تنها روي كاغذ! پاي عمل كه به ميان آمد، گروه هايي داخل شورا به وجود آمد! كه منافع مردم را تنها از دريچه نگاه خود مي نگريستند. كم كم اين باند بازي هاي داخل شورا به حسادت ها، كينه ها، صف كشي ها انجاميد، تا اين پارلمان محلي، تنها محلي باشد براي سهم خواهي اعضا، هيئت رئيسه براي تشكيل هيئت رئيسه جديد دعوت مي كند چند نفر آبستراكسيون مي كنند و حالا فرماندار دعوت به تشكيل جلسه مي كند، طيف ديگر آبستراكسيون مي كند. ( ورود اين كلمه آبستراكسيون به دنياي سياست پلدختر هم عالمي دارد !)

حالا در اين گير و دار به گوشه اي از مصاحبه يك عضو محترم شورا توجه كنيد: «ماندانا آکسونیان عضو شورای اسلامی شهر پلدختر در گفتگو با بلوطستان گفت: تشکیل نشدن هیات رئیسه روند خدمت رسانی شورای شهر به شهروندان را مختل می کند» !!! و «در جايي ديگر از مصاحبه خود اضافه مي كند: مردم نگران اين وضعيت هستند» !!!

خدمت عضو مهندس شوراي شهر و نفر اول انتخابات شوراي ۹۲ كه مردم بيشترين اعتماد را به وي كردند عرض نمايم؛ اگر مردم همان كارگران بي حقوق شهرداري، منِ جوانِ بيكارِ بدون سرگرمي و تفريحات سالم، آن همه بانويي كه به شما به عنوان تنها زن كانديداي شوراي اسلامي پلدختر راي دادند، اين همه كاسب و مغازه دار و ساير اقشار محترم … هستند؛ خيالتان راحت، خاطرتان را مكدر نكنيد، هيچ كدامشان نگران تشكيل نشدن اين جلسات آبستراكسيون شده نيستند! چون چيزه خاصي را از دست نمي دهند، كارها را كارگران زحمت كش شهرداري انجام مي دهند، تازه نه كت و شلوار مي پوشند و نه مانند شما مدام در فكر مصاحبه و بيانيه اند.

خلاصه عرض مي كنم، ما همان مردمان بي ادعا و قانعي هستيم كه شما هر زمان كه به راي ما نياز داشتيد، آمديد و ما هم اعتماد كرديم و شما از عنوان منتخب مردم براي خود قبايي دوختيد براي آقايي بر مردم. در حالي كه همه مسئولين اين نظام كه حاصل خون صدها هزار شهيد و ايثارگر است، خدمتگزار اين مردم اند، حساب اين پارلمان محلي كه كاملا از همه چيزهايي كه شما در ذهن داشته ايد جداست! پارلماني كه قرار بود برود كمك حال شهرداري باشد حالا باري شده بر دوش شهرداري، پارلماني كه قرار بود اعضايش رابط بين مسئولين و مردم باشند و به درد شهرشان برسند، شده اند رابط بين مسئولين پاييني با مسئولين بالايي براي گرفتن ارتقايي يا پستي، پارلماني كه قرار بود حاكميت مردم بر مردم را به عنوان يك اصل در نظام مردم سالار جمهوري اسلامي، بيش از پيش متبلور كنند، شده است محل تنازعات سياسي و طايفه اي …

خانم محترم منتخب اول انتخابات شوراي اسلامي شهر پلدختر در سال ۹۲ ، و ساير منتخبان مردم در شوراي اسلامي شهر پلدختر، شما ارديبهشت ۹۶ در پيشگاه ملت دوباره قضاوت خواهيد شد و در پيشگاه ذات يكتاي احديت بايستي پاسخگوي برگ برگ راي هايي كه به نام شما نوشته شده است به عنوان حقي كه از مردم بر گردن شماست باشيد.

خداوند به همه منتخبين و مسئولين و سياسيون و صاحب منصبان اين ديار، بينشي عنايت فرمايد تا نتيجه عمل، گفتار و نوشته شان چيزي جز سربلندي و عزت در پيشگاه مردم و خداي متعال نباشد.

اشتراک این خبر در :